A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie

Gazociąg Polska-Litwa - informacja dot. budowy odcinka południowego

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. uprzejmie informuje, że realizowana przez nas inwestycja pn.: "Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym węzeł i tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska - Litwa)", uzyskała już wszystkie wymagane prawem decyzje i pozwolenia administracyjne, w tym :

a) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach - 06.12.2018 r.,

b) komplet (5) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - w okresie 14.02. - 17.04. 2019 r.,

c) komplet (7) decyzji o pozwoleniu na budowę - w okresie 05.09 - 06.11.2019 r.

co dla przedmiotowej inwestycji pozwoliło zakończyć ważny etap projektowania.

Obecnie przechodzimy do kolejnego etapu realizacji gazociągu Polska-Litwa odcinek południowy, zmierzającego do uruchomienia procesu prac budowlanych. W związku z powyższym, pragniemy Państwu przekazać najistotniejsze n/w informacje w tym zakresie:

I. Wpisy do ksiąg wieczystych

Z uwagi na fakt, iż wszystkie decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji stały się ostateczne, jest to podstawa do dokonania wpisu w księdze wieczystej oraz katastrze nieruchomości. Wpisy dokonywane są na wniosek złożony przez właściwego terenowo Wojewodę. Właściciele nieruchomości (posiadających KW) będą o tym poinformowani przez Wydział Ksiąg Wieczystych właściwego terenowo Sądu Rejonowego, który wysyła w tej sprawie Zawiadomienie o wpisie w dziale III księgi wieczystej.

II. Wycinka drzew

W dniu 19.11 2019r. z firmą DRWALEX Wiesław Grzyb, adres: Białobiel, ul. Spokojna 7, 07-402 Lelis, zawarta została umowa, która obejmuje m.in. wycinkę drzew i krzewów (poza terenami należącymi do PGL Lasy Państwowe), zrywkę drewna oraz przekazanie pozyskanego drewna Właścicielowi/zarządcy/użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na której prowadzona jest wycinka w ramach przedmiotowej inwestycji. Na przełomie roku 2019/2020 nastąpi m.in. geodezyjne wytyczenie pasa wycinki w obszarze pasa montażowego inwestycji oraz wycinka drzew i krzewów. Czynności te zostaną poprzedzone stosownym zawiadomieniem - grudzień 2019r. Wykonawca wycinki będzie przekazywał pisemne zawiadomienia o terminie prac do Właścicieli działek na których planowana jest wycinka. Zawiadomienia beda wysyłane na dane adresowe wskazane w Ewidencji Gruntów i Budynków, w związku z tym orosimy aby Właściciele zadbali o aktualność tych danych. W następnym etapie przed przystąpieniem do wycinki. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu opisu stanu działki, co następnie posłuży wyłonionemu przez właściwego Wojewodę biegłemu rzeczoznawcy na późniejszych etapach określania wysokości odszkodowania, dlatego celem uniknięcia rozbieżności w tym zakresie prosimy, aby Właściciele byli obecni w trakcie sporządzania protokołu. W tym celu podajemy dane kontaktowe do Wykonawcy wycinki:

DRWALEX Wiesław Grzyb

Białobiel, ul. Spokojna 7 ; 07-402 Lelis
tel./fax. (029) 76818 72 ; kom. 662 550 387
mail: drwalex.grzyb@wp.pl ; www.drwalexgrzyb.pl

III. RODO

W związku z realizacją obowiązku informacyjnego w zakresie RODO, w listopadzie br. do Właścicieli nieruchomości położonych na trasie inwestycji, na dane adresowe wskazane w Ewidencji Gruntów i Budynków zostały wysyłane pisma oraz klauzule informacyjne w zakresie przetwarzania danych osobowych. Nadmieniamy, iż realizacja obowiązku informacyjnego nie będzie wymagana, gdy administrator danych nie posiada danych teleadresowych (np. numer telefonu, adres e-mailowy, adres miejsca zamieszkania/korespondencyjny) osób których dane przetwarza.

IV. Prace budowlane

W grudniu br. planujemy uruchomić postępowanie przetargowego na wybór Wykonawcy robót budowlanych południowego odcinka gazociągu Polska-Litwa. O dalszych postępach prac będziemy Państwa na bieżąco informować. GAZ-SYSTEM S.A., po wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych - przełom ll/lll kwartału 2020 roku, planuje przeprowadzenie w gminach spotkań informacyjnych dedykowanych dla Właścicieli nieruchomości, na których realizowana będzie budowa gazociągu. O fakcie tym będziemy informować społeczności lokalne i Włodarzy Gmin dedykowanymi pismami.

V. Aktualizacja danych w EGiB

Z uwagi na fakt, iż zawiadomienia o których mowa w pkt II niniejszego pisma, jak również zawiadomienia o rozpoczęciu robót budowlanych. Wykonawcy prac beda wysyłali na dane adresowe wskazane w Wydziale Ewidencji Gruntów i Budynków właściwego Starostwa Powiatowego, prosimy aby Właściciele działek zadbali o aktualność tych danych.Przyczyni się to m.in. do efektywnego powiadomienia Właścicieli, aby mogli oni być obecni w trakcie sporządzania protokołu opisu stanu nieruchomości, co pozwoli uniknąć ewentualnych rozbieżności, a następnie posłuży biegłemu rzeczoznawcy wyłonionemu przez właściwego Wojewodę na późniejszych etapach określania wysokości odszkodowania.

Z uwagi na strategiczne znaczenie przedsięwzięcia, będziemy wdzięczni za efektywną współpracę podczas jego realizacji. Jeśli będą Państwo potrzebowali dodatkowych informacji na temat inwestycji, prosimy o kontakt z Oddziałem Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Rembelszczyźnie lub bezpośrednio z pracownikiem Działu Komunikacji Rozwoju, Inwestycji i Eksploatacji, p. Martą Marcinow tel.: (22) 220-11-37.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat bieżącego stanu realizacji w/w inwestycji zapraszamy do odwiedzenia naszej strony Internetowej pod adresem: www.gazociagpolskalitwa.pl, kontakt z infolinią tel.: 691-706-706 lub mailem na adres: polska-litwa@gaz-system.pl.

Z przyjemnością udzielimy wszelkich niezbędnych Informacji.

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Rembelszczyźnie

powrót
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl