A A A Powiększ tekst
Mapa strony
Urząd Gminy w Klukowie

AKTUALNOŚCI

Szacowanie szkód w rolnictwie

Wójt Gminy Klukowo, informuje że Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. została powołana Komisja ds. oszacowania szkód na obszarach dotkniętych suszą, która miała miejsce w okresie od 1 kwietnia do 20 czerwca 2018 roku na terenie gminy Klukowo. W związku z powyższym  rolnicy, którzy ponieśli straty w  uprawach mogą składać wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych do Urzędu Gminy  Klukowo do dnia 20 lipca 2018 r. (wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy Klukowo, pokój nr 3 oraz 21 lub poniżej).

Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych za 2018 rok.  W przypadku, gdy rolnik składał w 2018 roku oświadczenie w ARiMR, do wniosku załącza kopię wniosku o płatność obszarową z 2017 roku. Należy pamiętać, aby powierzchnie upraw wskazane we wniosku o oszacowanie szkód były zgodne z wnioskiem o płatności obszarowe.

Ponadto Wójt Gminy Klukowo informuje o potrzebie zgłaszania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystąpienia siły wyższej i nadzwyczajnych okoliczności w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego funkcjonowania gospodarstw rolnych lub niewywiązywania się z zobowiązań w sytuacji prowadzenia pakietów programów rolno – środowiskowych, gospodarowania w niekorzystnych warunkach (ONW) lub zobowiązanie się rolnika do zwiększania skali produkcji w wyniku realizacji działań PROW. 

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE O PLONACH, CENACH I PRODUKCJI TOWAROWEJ ORAZ KOSZTACH NIEPONIESIONYCH I PONIESIONYCH 

ZAŁĄCZNIK NR 2 OŚWIADCZENIE O ILOŚCI ZWIERZĄT, PRODUKTACH I ICH CENACH 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

29.06.2018

XXVII Sesja Rady Gminy Klukowo

W dniu dzisiejszym w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klukowie odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Klukowo. Porządek sesji obejmował przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Klukowo, zapoznanie ze sprawozdaniem Wójta z działalności za okres między sesjami oraz sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukowie za 2017 rok. Rada Gminy rozpatrzyła projekty i przyjęła uchwały w sprawie: przekazania projektu regulaminu odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Klukowo do organu regulacyjnego

więcej
29.06.2018

Warsztaty pn. „Popularyzacja przetwórstwa mleka na Podlasiu, jako dodatkowego źródła dochodu”

Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Wójt Gminy Klukowo serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańców Gminy Klukowo (w szczególności rolników) na bezpłatne warsztaty pn. „Popularyzacja przetwórstwa mleka na Podlasiu, jako dodatkowego źródła dochodu”, realizowane jako działanie własne Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 (Etap I - 2018). Warsztaty zostaną zorganizowane w terminie 28 czerwca 2018 r. w Gminnym Ośrodku Kultury  w Klukowie.

ZAPROSZENIE

PROGRAM WARSZTATÓW 

13.06.2018

Podpisanie umowy na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Dnia 18 maja 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Osipach Kolonii Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz Stefan Krajewski – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali z Gminą Klukowo umowę o udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Dofinansowanie w wysokości 10 000 zł zostanie przeznaczone dla OSP w Kuczynie na zakup sań lodowych oraz motopompy pływającej.

12.06.2018

Informacja w sprawie RODO

Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/978 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – RODO, w stosunku do osób fizycznych korzystających z oferty Urzędu, informujemy:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Klukowo jest Wójt Gminy Klukowo z siedzibą w Klukowie, 18-214 ul. Mazowiecka 14,
  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail Turn on Javascript!
  3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Dane przetwarzane są w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Klukowo, realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Klukowo oraz w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  5. Dane mogą być udostępniane innym organom administracji publicznej oraz podmiotom realizującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w celu i zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa a także innym podmiotom, które na podstawie umów zawartych z Gminą Klukowo przetwarzają dane dla których Administratorem jest Wójt Gminy Klukowo.
  6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4 a następnie przez okres i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
  7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
  10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
29.05.2018
Wszystkie wpisy
Informacja o plikach cookies: Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Hosting: pvi.pl